Giới hạn thời gian tham gia khóa học của học viên

Có các phương pháp khác nhau để giới hạn thời gian tham dự của học viên trong khoá học như liên kết khoá học vào học kỳ hoặc sử dụng danh sách trích ngang của khoá học.
Việc liên kết khoá học vào học kỳ sẽ giới hạn sự truy cập của toàn bộ học viên trong khoá học đó, trong khi bạn có thể chỉ là đang cần giới hạn một số học viên của lớp đó mà thôi.

Các bước sau đây sử dụng danh sách trích ngang của khoá học để giới hạn thời hạn tham dự một hoặc một vài học viên trong lớp đó, trong khi các học viên khác sẽ vẫn tham dự lớp học bình thường.

B1: Tạo danh sách trích ngang mới cho khóa học: Nhập tên và nhấn Enter

B2: Sau đó nhấn vào tên danh sách trích ngang mới và nhấn chỉnh sửa danh sách trích ngang

B3: Chọn khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc danh sách. Lưu ý tùy chọn “Học sinh chỉ có thể tham gia khóa học giữa những ngày này” khi được chọn thì học sinh sẽ không xem được các nội dung ngoài khoảng thời gian được chọn.

Sau đó nhấn Cập nhật danh sách trích ngang

B4: Vào phần thành viên chọn học viên cần chuyển danh sách trích ngang. Nhấn chỉnh sửa danh sách trích ngang.

B5: Nhấn browse để tìm chọn danh sách trích ngang mới. Đồng thời xóa danh sách trích ngang cũ và nhấn Cập nhật.

Hoàn tất, có thể sử dụng tài khoản học sinh để kiểm tra lại.

1 Likes