Giới thiệu chuyên mục Các Ứng Dụng Di Động (Mobile)

Tại Cohota, các ứng dụng di động được cung cấp cho 3 đối tượng: Giáo viên, Sinh viên và Phụ Huynh. Chuyên mục nhằm giới thiệu các kiến thức xoay quanh ứng dụng di động tại Cohota.