Giới thiệu chuyên mục Các Ứng Dụng LTI

LTI (learning tools interoperability) là các ứng dụng có thể được cài đặt vào Cohota LMS và nhiều LMS phổ biến hiện nay để bổ sung tính năng hay tăng cường dịch vụ cho LMS. Chuyên mục nhằm giới thiệu và chia sẽ các kiến thức liên quan đến các công cụ LTI có thể tích hợp và triển khai cùng Cohota LMS.