Giới thiệu chuyên mục Ứng dụng SIS/EMS

Các ứng dụng SIS (Student information system) hay EMS (Educational management system) là các hệ thống căn bản trong nhà trường, đơn vị giáo dục. Giúp nhà trường, các đơn vị giáo dục chuyển đổi số công tác quản lý tại đơn vị mình. SIS có thể được tích hợp và đặt hàng theo nhu cầu của các đơn vị.

  • Mục đích của mục này là nhằm giới thiệu các giải pháp SIS đã và đang được tích hợp và làm việc hiệu quả với LMS Cohota

  • Một số tính năng của SIS có thể có tên gọi trùng lắp với các tính năng trên LMS. Tuy nhiên, trong thực tiễn, dữ liệu của các tính năng này trên SIS và LMS là có ý nghĩa khác nhau. SIS không nhằm thay thế LMS và ngược lại.

  • Các chủ đề trong mục này ngoài giải pháp SIS thì có thể có các bài viết chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số công tác quản lý.

  • Vì các nội dung của SIS/EMS có tính mở rộng cao (ví dụ như đồng cung cấp giải pháp SSO, hay quản trị tuyển sinh, hoặc tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn…) nên topic này có thể bị xen trộn các nội dung ở các topic khác. Tuy nhiên, admin của diễn đàn sẽ kiểm duyệt các nội dung để đưa nội dung vào đúng mục nhất.