Làm cách nào để thêm hoặc chỉnh sửa điểm cho một bài tập trong LMS Cohota?

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa số điểm trên một bài tập nhất định.

Chú ý:

  • Khi một bài tập đã được cài đặt là bài tập kiểm duyệt, thì chỉ người kiểm duyệt hoặc quản trị viên Cohota mới có thể chỉnh sửa bài tập sau khi nó được xuất bản.
  • Điểm có thể phải được đặt thành một số lớn hơn 0 đối với các bài tập có các loại điểm là phần trăm, điểm, điểm chữ cái hoặc điểm trung bình.

Cách thực hiện

Trong Điều hướng khóa học, hãy nhấp vào liên kết Bài tập.

image

Nhấp vào biểu tượng Tùy chọn của bài tập [1], sau đó nhấp vào liên kết Chỉnh sửa [2].

image

Chỉnh sửa số điểm có sẵn cho bài tập bằng cách nhập vào trường điểm.

image

Cuối cùng, nhấp vào nút Lưu để hoàn tất.
image

Chúc Quý thầy/ cô thành công!