Làm thế nào để chấm lại bài kiểm tra trong một khóa học LMS Cohota?

Nếu Thầy/ cô vô tình xuất bản một bài kiểm tra chưa chính xác, Thầy/cô có thể sử dụng tính năng Regrade Options để chỉnh sửa các bài kiểm tra hiện có và yêu cầu LMS Cohota tính toán lại điểm của người học.

Chấm lại bài kiểm tra chỉ hoạt động với các loại câu trắc nghiệm cụ thể và chỉ áp dụng cho những học sinh đã làm bài kiểm tra. Việc thêm hoặc xóa một câu hỏi không kích hoạt tính năng đánh giá bài kiểm tra. Ngoài ra, việc thay đổi giá trị điểm cho một bài kiểm tra cũng không kích hoạt chấm lại bài kiểm tra; bài kiểm tra đã nộp của học sinh sẽ hiển thị giá trị điểm được cập nhật, nhưng điểm hiện tại sẽ không thay đổi trong Sổ điểm. Nếu Thầy/ cô đã chỉnh sửa bài kiểm tra của mình theo một trong ba cách này,Thầy/ cô nên kiểm duyệt bài kiểm tra và để học sinh làm lại bài kiểm tra.

Tính năng này chỉ áp dụng cho những học sinh đã làm bài kiểm tra và chỉ những câu hỏi bài kiểm tra hiện có mới được thay đổi.

Sau khi hoàn tất việc chấm lại bài kiểm tra, Thầy/cô sẽ nhận được thông báo qua email để cho thầy/cô biết rằng quá trình đăng ký đã hoàn tất.

Những hạn chế của chấm lại

Chấm lại bài kiểm tra không áp dụng cho các câu hỏi được liên kết với ngân hàng câu hỏi vì các câu hỏi có thể được sử dụng trong nhiều bài kiểm tra.

Ngoài ra, việc thêm hoặc xóa câu trả lời khỏi một câu hỏi có nội dung gửi sẽ vô hiệu hóa tùy chọn xếp hạng câu hỏi đó.

Các tùy chọn chấm lại

Khi Thầy/ cô thay đổi câu trả lời đúng trong một bài kiểm tra, LMS Cohota trình bày tối đa bốn tùy chọn xếp hạng câu hỏi, tùy thuộc vào loại câu hỏi.

Cho điểm cả hai câu trả lời

Sử dụng phân tích câu hỏi hoặc phản hồi của học sinh, Thầy/ cô có thể thấy rằng học sinh tìm thấy một câu hỏi quá khó hiểu hoặc Thầy/ cô nhận ra rằng câu hỏi có thể đã được liệt kê với nhiều câu trả lời khi chỉ một câu trả lời được chọn. Trong những trường hợp như thế này, Thầy/ cô có thể chọn Cho điểm các câu trả lời đã sửa và câu trả lời đúng trước đó ( không bị giảm điểm) để tránh trừ điểm oan cho học sinh

Ghi chú:

  • Nếu một câu hỏi được xếp hạng lại nhiều lần, Điểm thưởng cho cả tùy chọn câu trả lời đã sửa và câu trả lời đúng trước đó chỉ thưởng điểm cho câu trả lời đã sửa và câu trả lời mới nhất được đánh dấu là đúng.
  • Tùy chọn này không khả dụng cho nhiều câu hỏi Trả lời.

Chỉ tính điểm cho câu trả lời đúng

Đôi khi một câu trả lời sai có thể được đánh dấu là câu trả lời đúng cho một bài kiểm tra. Chỉ cho điểm câu trả lời đúng cho phép Thầy/ cô sửa câu trả lời và tính điểm cho những người đã chọn câu trả lời lẽ ra đúng.

Tính đủ điểm câu hỏi này cho mọi thành viên

Trong một số trường hợp, có thể thích hợp nếu chỉ cần Tính đủ điểm câu hỏi này cho mọi thành viên cho một câu hỏi. Chọn tùy chọn Tính đủ điểm câu hỏi này cho mọi thành viên .

Cập nhật câu hỏi mà không chấm lại

Nếu Thầy/ cô cần cải thiện câu hỏi hoặc câu trả lời của mình cho một bài kiểm tra, Thầy/ cô có thể chọn tùy chọn Cập nhật câu hỏi mà không chấm lại để cập nhật câu hỏi mà không cần chấm lại những học sinh đã làm bài kiểm tra.