Mối liên hệ giữa "Bộ đề và khảo sát" vs "Bài tập" vs "Nội Dung Học Tập" & "Bảng điểm"

Khi tạo một khoá học mới tại Cohota, nhiều thầy cô phân vân “Bộ đề và khảo sát” khác gì với “Bài tập”, hoặc tạo Đề kiểm tra từ “Nội dung học tập” thì khác gì với việc tạo nội dung từ bên trong “Bộ đề và khảo sát” …
:woozy_face:
Nếu chuyển giao diện sang tiếng Anh, bạn có thể thấy:
Bộ đề và khảo sát = Quizzes
Bài tập = Assignments
Nội dung học tập = Modules

Khá khó để liên kết mục đích của các thuật ngữ này đúng không? :rofl:

Một cách đơn giản mình thường giải thích:

“Bộ đề và khảo sát” là một cái kho, được liên kết với bài tập bằng trường “Nhóm bài tập”. Nếu như bạn không chọn nhóm bài tập nào thì nó sẽ không xuất hiện ở mục “Bài tập”

Tuy nhiên, điều này hiện nay không thể diễn ra do mặc định một bộ đề luôn sẽ được gắn với một nhóm bài tập mặc định. Đó là lý do vì sao mà bạn thấy nó hơi rối rắm! :sweat_smile:

Trong Bài tập, ngoài các bộ đề được liên kết từ kho Bộ đề và khảo sát thì còn có thể tự tạo thêm các dạng bài tập loại một yêu cầu duy nhất, tức là không có nhiều câu hỏi bên trong đó, chỉ có một yêu cầu để làm một hoạt động gì đó. Ví dụ như: hãy nộp sản phẩm tiểu luận cuối cùng dưới dạng một tập tin được upload lên

Và đặc biệt quan trọng, Bài tập có liên quan đến bảng điểm! :kissing_closed_eyes:
Những gì xuất hiện trong Bài tập sẽ xuất hiện trong bảng điểm. Và những Nhóm bài tập là những cột điểm tổng kết xuất hiện thêm trong bảng điểm


Đánh trọng số cho các nhóm bài tập


Trọng số nhóm bài tập


Kết quả của các cột điểm và trọng số của chúng

Với cách này, bạn có thể tạo ra các Nhóm bài tập “Kiểm tra 15 phút”, Nhóm bài tập “Kiểm tra 45 phút”, Nhóm bài thi giữa kỳ, Nhóm bài thi học kỳ…và chia trọng số cho nó để thiết kế bảng điểm của mình.

Ngoài ra, trong bảng điểm bạn cũng có thể thấy cột điểm danh (nếu bạn có sử dụng dịch vụ điểm danh rollcall của cohota)

Và cuối cùng, “Nội dung học tập” là nơi layout, trình diễn ra quy trình mà giáo viên muốn học viên của mình tuân theo. Các nội dung trong Nội dung học tập được cấu hình cẩn thận các điều kiện (thời gian mở, thời gian đóng, điều kiện tiên quyết, điều kiện điểm số để học tiếp, giao cho danh sách học viên nào, nhóm nào…) để khiến cho học viên trải nghiệm quá trình học tập và đạt được kiến thức, kỹ năng mà khoá học yêu cầu.

Một nội dung được tạo từ “Nội dung học tập” sẽ chứa đầy đủ các liên kết tới tận thành phần xuất phát. Ví dụ như tạo một “Đề kiểm tra” trong Nội dung học tập, hệ thống sẽ tạo ra một Bộ đề tương ứng trong mục “Bộ đề và khảo sát”, và tự động liên kết tới mục “Bài tập” để khi học viên làm bài, điểm của Đề kiểm tra đó sẽ xuất hiện trong bảng điểm! :hugs:

Một nội dung được tạo ở các mục “Bộ đề và khảo sát” hay “Bài tập” thì ngược lại, chưa chắc có thể được đưa vào nội dung học tập để xuất hiện trong đó.

Như vậy, ta có thể tóm gọn:
Bộ đề và khảo sát được xem như là một kho đề
…sẽ được đưa vào thành Bài tập bằng việc chọn thuộc tính “Nhóm bài tập” trong Bộ đề đó
…Để giáo viên có thể tổ chức lên trên Nội dung học tập cho học viên trải nghiệm. :heart_eyes_cat: