Tạo video tương tác và thưởng điểm cho học sinh khi tương tác

Lưu ý: Công cụ H5P chỉ được tích hợp sẵn trong một số chương trình, không luôn có sẵn trong tất cả các tài khoản của các đơn vị.