Tính điểm cuối khoá dựa vào trọng số của nhóm bài tập

Sổ điểm là công cụ hỗ trợ giáo viên rất tốt trong các hoạt động tương tác dựa trên kết quả các hoạt động của học sinh, cũng như đối chiếu các kết quả của học sinh với nhau.

Một sổ điểm tốt thường được quản lý ở 2 vùng. Vùng điểm của các nhiệm vụ học tập, và vùng tổng hợp điểm của các nhóm nhiệm vụ hay nhóm bài tập.
Để tạo được các vùng tổng hợp điểm của các nhóm bài tập, bạn tiến hành cấu hình trong mục Bài tập của thanh điều hướng khoá học theo các bước dưới hình sau.

Nếu bạn không tìm thấy tuỳ chọn % tổng số điểm
Hãy kích hoạt nó bằng hướng dẫn dưới đây

Tích chọn Trọng số điểm cuối kỳ dựa trên các nhóm bài tập

Bạn có thể kéo thả các bài tập giữa các nhóm, để đảm bảo quá trình phân bổ nhiệm vụ theo các nhóm bài tập, cũng như công tác tính toán của LMS.

Các công thức tính điểm được thực hiện theo các quy tắt sau:

1. Điểm của một nhóm bài tập = (tổng điểm của các bài tập mà học sinh có được thuộc nhóm bài tập đó) / (tổng điểm của tất cả bài tập thuộc nhóm đó)

2. Điểm cuối khoá = Tổng của tất cả (điểm nhóm bài tập của học sinh * tỉ trọng của nhóm đó)

3. Trường hợp học sinh không có điểm của một nhóm bài tập nào đó,
Điểm cuối khoá = [Tổng của tất cả (điểm nhóm bài tập của học sinh * tỉ trọng của nhóm đó)] / (tổng tỉ trọng của các nhóm có điểm)

Ví dụ theo 1.: Nếu một nhóm bài tập bao gồm ba bài tập có tổng điểm là 25 và tổng điểm của học sinh trên ba bài đó là 15 điểm thì học sinh đó sẽ có được 60% cho nhóm bài tập (tức lấy 15/25). Tỷ lệ phần trăm này sau đó được nhân với tỉ trọng của nhóm, rồi cộng tất cả các nhóm bài tập theo cách tính tương tự để tạo ra điểm cuối cùng theo ví dụ 2 bên dưới.

Ví dụ theo 2.: Một giáo viên có thể tạo ba nhóm bài tập (A, B và C) có tỉ trọng lần lượt là 20%, 50% và 30%. Phương trình tổng điểm cho một khóa học có ba nhóm bài tập sẽ là (tỷ lệ phần trăm điểm A x tỉ trọng A) + (tỷ lệ phần trăm điểm B x tỉ trọng B) + (tỷ lệ phần trăm điểm C x tỉ trọng C) = tỷ lệ phần trăm tổng kết. Nếu học sinh đạt 75% ở Nhóm A, 98% ở Nhóm B và 87% ở Nhóm C, điểm cuối cùng sẽ được tính là (0,75 x 0,20) + (0,98 x 0,50) + (0,87 x .30) = .901 hay 90,1%

Ví dụ theo 3.: Giả sử trong ví dụ 2, nhóm C không có cuộc thảo luận, bài tập nào có điểm, thì điểm cuối cùng sẽ là [(0,75 x 0,20) + (0,98 x 0,50)] ÷ 0,70 = 0,9143, hay 91,43%.

Các phương án xử lý sổ điểm
Trong trường hợp học sinh không tham gia làm bài và không có điểm ở nhiều nơi, giáo viên có thể xem xét đổ một điểm số nào đó hàng loạt cho các bài không tham gia bằng công cụ cài đặt điểm mặc định (KHÔNG chọn tuỳ chọn Ghi đè lên các điểm đã nhập) . Tuy nhiên, việc này liên quan đến lịch sử của công tác thống nhất mục tiêu và cách đánh giá của học sinh.

Hoặc cài đặt điểm 0 cho các bài chưa nộp
(Đối với sổ điểm phiên bản truyền thống)


(Đối với sổ điểm phiên bản mới)

(Lưu ý: Đối với dạng bài tập được giáo viên cấu hình hiển thị điểm theo hình thức Hoàn thành/Chưa hoàn thành, thì điểm sẽ được đổ bằng giá trị điểm cao nhất nếu hoàn thành hoặc thấp nhất nếu không hoàn thành. Không có tuỳ chọn khác, nên bạn cần cân nhắc cấu hình lại sao cho phù hợp)

Việc chia thành nhiều nhóm bài tập hơn để đảm bảo các học sinh có được điểm từ các bài đã tham gia cũng là một phương án mà bạn cũng cần xem xét để cân đối điểm cuối khoá. Trong trường hợp các nỗ lực với sổ điểm và nhóm bài tập vi phạm các nguyên tắt về việc đánh giá, ghi nhận kết quả học tập, hãy rút kinh nghiệm và trao đổi nghiêm túc với tổ nhóm, học sinh của mình về các kinh nghiệm này trong học kỳ tiếp theo.

Ngoài ra, sổ điểm trong LMS sẽ chưa là điểm được duyệt vào học bạ của học sinh, thường điểm học bạ này sẽ nằm ở trên một phần mềm quản lý trường học được tích hợp để sẵn sàng đọc dữ liệu từ sổ điểm trên LMS hoặc giáo viên phải import từ file excel lên. Bạn có thể xuất sổ điểm và format lại theo nhu cầu trước khi tiến hành đưa lên hệ thống quản lý học bạ của trường.