Sử dụng thang đo nhận thức bloom trong thiết kế mục tiêu học tập cho các khóa học trực tuyến (P.2)

Làm thế nào để giáo viên có thể đánh giá được mức độ thông thạo của người học tương ứng với thang đo nhận thức Bloom?

THIẾT KẾ THANG ĐO ĐÁNH GIÁ CHO DẠY HỌC KẾT HỢP/DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Thang đo cho dạy, học và đánh giá Các hoạt động có thể dùng để đánh giá Các tiêu chí chấm điểm và phản hồi
1. Ghi nhớ 1.Câu hỏi nhiều lựa chọn

2.Câu hỏi điền vào chỗ trống

3.Câu hỏi ghép các ý

4.Câu hỏi về thời gian

5.Đọc thuộc lòng bài phát biểu hoặc công thức toán học / sự kiện

6.Ghi chú

-Đáp án chính

-Kiểm đếm lỗi

-Đánh giá đầy đủ / không đầy đủ

2. Hiểu 1.Câu hỏi mở

2.Mô hình khái niệm

3.Các bài toán chuẩn

4.Diễn đàn thảo luận hoặc báo cáo với từ khóa:
a.Tóm tắt …
b.Nói theo cách riêng của bạn …
c.Mô tả …

-Danh sách kiểm tra

-Đáp án chính

-Danh sách các câu trả lời được chấp nhận

3. Ứng dụng 1.Vận dụng kiến thức đã học để tìm ra các giải pháp hoặc sản phẩm của mình

a. Bắt chước các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng
b. Lặp lại các thí nghiệm khoa học

2.Làm toán

3.Làm thủ công

4.Lập diễn đàn thảo luận hoặc viết bài báo cáo dạng:
a. Bạn sẽ sử dụng hình thức tiếp cận nào để …
b. Bạn sử dụng điều này để giải quyết vấn đề như thế nào…
c. Điều gì sẽ xảy ra nếu…

-Danh sách kiểm tra quy trình

-Danh sách kiểm tra sản phẩm

-Danh sách các câu trả lời được chấp nhận

-Phiếu tự đánh giá

4. Phân tích 1.Bản đồ khái niệm

2.Sơ đồ Venn

3.Tạp chí phân loại

4.Lập diễn đàn thảo luận hoặc viết bài báo cáo dạng:
a. Bạn rút ra điều gì từ…
b. Chủ đề của…là gì…?

-Danh sách các câu trả lời được chấp nhận

-Danh sách các câu trả lời không được chấp nhận

-Phiếu tự đánh giá

5. Đánh giá 1.Tự đánh giá, kiểm tra

2.Đánh giá chéo với những người cùng học.

3.Phê bình phim hay truyền thông

4.Lựa chọn và hợp lý hóa tài nguyên

5.Lập diễn đàn thảo luận hoặc viết bài báo cáo dạng:
a. Bạn sẽ ưu tiên như thế nào…?
b. Bạn có ý kiến gì…?
c. Bạn có đồng ý với…?
d. Tại sao bạn lại coi trọng…?

-Danh sách kiểm tra

-Phiếu đánh giá của giáo viên

-Phiếu đánh giá giữa những người cùng học

6. Sáng tạo 1.Hồ sơ cá nhân

2.Giải pháp gốc cho các vấn đề thực tiễn.

3.Thiết kế sản phẩm gốc

4.Tác phẩm nghệ thuật nguyên bản

5.Câu chuyện gốc hoặc tự sự

6.Biểu đồ gốc, Bản đồ, Sơ đồ hoặc sản phẩm trực quan

7.Thuyết trình

8.Nhật kí học tập hoặc tạp chí

9.Phát triển một quy trình mới cho:
a. Viết lách
b. Sản xuất
c. Thu thập dữ liệu
d. Trò chơi
e. Thể hiện về nghệ thuật

-Danh sách kiểm tra

-Phiếu đánh giá của giáo viên

-Phiếu đánh giá giữa những người cùng học

Sau khi thiết kế mục tiêu và nội dung học tập, giáo viên cần có những hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp và đồng bộ với các nội dung trên.
Sử dụng thang đo nhận thức bloom trong thiết kế mục tiêu học tập cho các khóa học trực tuyến (P.1)

Ref: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/

Ref: https://www.coursera.org/learn/k-12-online-education/home/welcome

2 Likes